مشکل مشابه برای سیگار کشیدن سر کار داریم https://t.co/YYPZqVnCin .