فک کنم بدترین و بی کیفیت ترین یوروی همه ادوار در حال برگزاریه .