در اسلام مجازات همجنسگرایی (گرایش درونی) اعدام نیست. مجازات لواط (دخول در همجنس مذکر) اعدام و مساحقه (همخوابگی با همجنس مونث) صد تازیانه است .