یه ساختمون مجلل برای دیوان عدالت اداری درست کردن بعدقاضیش تو رای به قانونی استناد کرده که هفت سال پیش منسوخ شده. آفتاب لگن هفت دست شام ناهار .