خبر: کمیسیون قضایی - حقوقی به حد نصاب نرسیده است / دوتا وکیل هستن که قول داده بودن به مشکلات ما رسیدگی کنن ولی رفتن تو کمیسیون اقتصادی .