اگه این حادثه شهران به جای چهار صبح وسط روز اتفاق میفتاد معلوم نبود چنتا ماشینو بکشه تو. تازه معاون دادستان میگه هنوز علت حادثه مشخص نیست!! .