این انفجاره اولش یه حادثه معمولی بنظر میومد ولی وقتی دادستانی شونزده ساعت بعد انفجار میگه علت حادثه هنوز مشخص نیست آدم به شک میفته .