امروز شروع کردم به پیش بینی و نتیجه هر سه تا بازیو درست پیش بینی کردم. البته منهای تعداد گلها که فقط برای بازی اول درست دراومد! .