یه جاکه من آشنا هستم پارسال با فشار محیط زیست یه پروژه پساب با هزینه بالای ده میلیاردتومان اجرا شد. نمیگم دولت خیلی گوگولیه ولی صبر ملتم کمه .