نمیشه که طی سه سال هم روابط خارجیو درست کرد هم اقتصادو هم محیط زیست و... اونم با گندی که قبلیا به مملکت زدن .