دیگه تو والیبال کسی نمیتونه نتایج کواچ رو تکرار کنه. بدبختو با باندبازی و گاب بندی خرابش کردن .