همیشه منشاش خارجی نیست ولی اون خیلی ناجورهاش مثل امروز ظاهراً از عراقه. دولت باید پول بده اونا قیر بپاشن اونم تو این وضع عراق! .