امروز از یه موقعیت بحرانی و پرمخاطره به سلامت عبور کردم! خدا رحم کرد! .