اینجور که معلومه هفت مجمع توابینه بیخود نبست ابراز ارادتهاشون انقدر تصنعیه .