من دارم رنج میکشم از این قضیه بیشتر از اینکه بعد از ده روز هیچکس به این ظلم آشکار و همه‌شمول اعتراض نکرده خیلیا از حقشون میگذرن بخاطرناتوانی .