به نظرم این عکس رو بذاریم کنار پست شخص معزول اهمیت قضیه بیشتر جلوه میکنه https://t.co/iDI3dHkUFa .