اوایل طرفدار مواضع کارلوس کیروش در مقابل مسئولین ورزشی بودم به مرور به این نتیجه رسیدم انگیزه منافع شخصیش بیشتر از بعد فوتبالی قضیه است .