یارو فامیلیش شاکریه گزارشگرای انگلیسی میگن شکیری بعد ایرانیامیگن شقیری عین اونویارو که کتاب فارسبو از انگلیسی به فارسی برگردوند .