جالبه زندان مثلا مال قوه قضاییه است ولی با شکایت سپاه روزنامه قانون توقیف شده .
قانون توقیف شد؟ ‎- Aliusha
@aliusha بله به خاطر نوشتن یه گزارش از وضعیت زندان اوین ‎- طغرل