فک کنم تهران تنها شهریه که دم افطارش شلوغتر از بقیه ساعات روزه. روزه خواران عزیز به شوق آش و حلیم دم افطار میزنن بیرون .