سازمان اطلاعاتی علی‌الاصول بایدکار امنیتی بکنه و جرائم مخفی و پیچیده روکشف کنه. شکایت از نشریه بابت مطلبی که همه دیدن چه محلی از اعراب داره؟ .