مدتهاست حتی محرمم صدای بلندگو نمیاد الان نمیدونم کدوم روانی مردم آزاری چه مراسمی گرفته صداشم تا ته داده بالا .