از دیروز که جاده ساوه طالبی کیلیویی هزار تومن همش به این فکرم یه وانت بگیرم هر روز برم بار بزنم بیارم تهران بفروشم ازاین کار لعنتی خلاص شم .