افرادی که اکثریت مردم ایران حتی اسمشونم نشنیدن برای مقامات تا این حد اهمیت دارن. فاصله دغدغه‌هارو ببین https://t.co/ks3BzgMIeZ .
دقیقا ‎· Aliusha