بعضی اقدامات استاندار سابق خوزستان که موجب برکناریش شده از دید منطقه‌ای خیلی خوب و مثبت ولی بر خلاف وحدت ملی بوده .