پرسپولیس تا الان فقط دفاع خریده یه دونه فرواردم نداره. به فضل خدا سال دیگه همه بازیاش صفر صفر مساویه .