چرا تو بحثهای همجنسگرایی همیشه ذهن گوینده/نویسنده/سازنده روی جنس مذکر متمرکزه؟ https://t.co/CJHkmmaG6G .