واقعاً درجه شعور و بربریت ملت رو میشه از رانندگیشون تخمین زد. یارو سر کوچه راهو کامل بسته کلی بوق زدم تازه وقتی اومده ضرزر هم میکنه .