یارو در یه مغازه وایساده بود قشنگ میدید که من گیر کردم ان تا ماشینم پشت سرم موندن ولی به هیچ جاش نبود کارش که تموم شد اومد سوار شد رفت .