ما آموزشیمون که تموم شد ولمون کردن به امون خدا وسیله گیر نمیومد یه پراید گرفتیم جاده‌ها برف سنگین بود با بیست تا سرعت میرفتیم ولی بازم چنبار .