من چهارسال عمرم سر سربازی تلف شد. دو سال خودش دوسال هم از ترس انداختمش عقب. سر اون چهار سال الان بیست سال از زندی عقبم. یعنی در حقیقت یه عمر .