نمیفهمم چرا محیطبان میکشن؟ اون بینوا که حق تیر نداره. شکار انقدر ارزش داره؟ یا آدما از حیوونای درنده پست تر شدن https://t.co/D7GbmL2CQD .