طرف برای اینکه انگ و بی اعتباری توابی رو پیشونیش نباشه میگه تو زندان چارصدتا کتاب خوندم. خب الاغ! بیرون نمیشد این کتابارو خوند؟ .