الان دغدغه باید حقوق حیوانات باشه یا آدمهایی که از ابتدایی ترین حقوق (حریم خصوصی) بهره ندارن؟ https://t.co/I4skIFeI4i .