بفرما پروازهای خارجی هم تاخیر داره فقط مختص ایران نیست https://t.co/uQrJ0RC8h7 .