کلاً که زیاد کله پاچه خور نیستم ولی از وقتی دکتر برام قدغن کرده متوسط مصرفم افزایش یافته .