خارج شدن انگلستان ازاتحادیه اروپا احتمالاً ربطی به مانداره ولی اینکه درپایان رای گیری مردم سرچ کردن ببین اتحادیه چیه باگ دموکراسیو نشون میده .