وقتی استاندار خوزستان رو برکنار میکنن فقط بخاطرا ینکه چنتا ماشین بیشتر وارد منطقه اروند کرده چطور سازمان تجارت جهانی https://t.co/B9WqSMirzI .