جدیداً دارم احساس میکنم غیر از خود مرغها تخمشون هم دیگه اون طعم و کیفیت قدیمو نداره .