نصرالله یه طوری حرف زده که قشنگ انگار داره گرا میده مارو دوباره تحریم کنن .