دست انتقام از طریف بابت برکناری امیرعبداللهیان از زبان نصرالله بیرون اومد اینجوری بازندگی هشتاد میلیون آدم بازی میکنن .