Avatar for toghrol

البته بهتر بود میگفتم از دهان اززبان که چیزی بیرون نمیاد! .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10