البته بهتر بود میگفتم از دهان اززبان که چیزی بیرون نمیاد! .