RT @SadraMohaqeq: از گزارش: «وقتی حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد در شورای شهر تهران مطرح شد برخی اعضا آن را یاغی‌گری مالی شهرداری توصیف کردند.» .