پیرزن هشتاد ساله شال و کلاه کرده بود برای احیا یه ملت لنگش بودن این چشمشو از تلویزیون بر نمیداشت میگفت این هارون نامرد جهان گل پناهو فلان... .