ظاهراً دولت برنامه جدی داره برای گسترش مناطق آزاد و حتی اصفهان هم تو برنامه‌شه. شاید واقعاً این مدقمه چینی برای آزادسازی کامل کشوره .