من سر ماشین قبلیم با اینکه خودم میدونستم ولی اعتنا نکردم و بعد از کلی خرج الکی کردن فهمیدم سرسیلندر ترک خورده و... .