حتی این دیوانه هم در روابط خارجی داره به راه راست میاد https://t.co/myc6R8OF1f .