من هنوز نفهمیدم دادن رمز کارت به فروشنده چه مشکلی داره؟ چون اون رمز فقط با خود کارت کار میکنه و تا بحال هم مورد سوء استفاده نشنیدم .