تو ایران حتی اگه وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی بگوزه اولین قشری که واکنش نشون میده موجرهان https://t.co/o83YQz6qZs .