چه تغییری کرد؟ دماغشو عمل کرد؟ اخلاقشو بهتر کرد؟ این چه تیتر افتضاحیه؟ https://t.co/OQZl6IIlad .